ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธกส. บ้านพะงุ้น

521 VIEW
ได้จัดตั้งขึ้นโดยการสนับสนุนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์สาขาสวี มีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้ความรู้แก่เกษตรกรทั่วไปที่มาเยี่ยมชมและดูงาน ประกอบด้วยคนเอาถ่าน การผลิตน้ำส้มควันไม้ ธนาคารต้นไม้ การทำปุ๋ยชีวภาพ การเลี้ยงปลา การเลี้ยงหมูหลุม การปลูกข้าวไร่ สวนผสม การผลิตข้าวกล้องข้าวสาร และฐานการเพาะเห็ด

ศูนย์การเรียนรู้ ที่เกี่ยวข้อง