ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชุมชนคนอยู่กับป่า

5,112 VIEW
มีกิจกรรมด้านเกษตรอินทรีย์และเกษตร 4 ชั้น การศึกษาระบบนิเวศต้นน้ำ การจัดการชุมชนให้อยู่ร่วมกับป่า โครงการคนอยู่ –ป่ายัง การฝึกอบรมวิทยากรแกนนำ และวิทยากรกระบวนการวิถีเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชุมชนคนอยู่กับป่า

ศูนย์การเรียนรู้ ที่เกี่ยวข้อง