ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชุมชนคนอยู่กับป่า

5,042 VIEW
มีกิจกรรมด้านเกษตรอินทรีย์และเกษตร 4 ชั้น การศึกษาระบบนิเวศต้นน้ำ การจัดการชุมชนให้อยู่ร่วมกับป่า โครงการคนอยู่ –ป่ายัง การฝึกอบรมวิทยากรแกนนำ และวิทยากรกระบวนการวิถีเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชุมชนคนอยู่กับป่า