ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

885 VIEW
เป็นศูนย์กลาง ในการศึกษา ทดลอง โดยทำการศึกษาพัฒนาป่าไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง คือ ใช้สอย ไม้ผล ไม้เชื้อเพลิง ซึ่งจะอำนวยประโยชน์ในการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตลอดจนคงความชุ่มชื้นเอาไว้ และอย่างที่ 4 เป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธารให้ได้ผลอย่างสมบูรณ์

ศูนย์การเรียนรู้ ที่เกี่ยวข้อง