วช. นำนวัตกรรมไปจัดการกับวัชพืชและผักตบชวา เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน ณ ตำบลบางพึ่ง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

6,184 VIEW
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดกิจกรรม “การนำนวัตกรรมไปจัดการกับวัชพืชและผักตบชวา เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน” ภายใต้ “โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ตามที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการจิตอาสาเฉพาะกิจกลุ่มงานโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ ตำบลบางผึ้ง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่เกี่ยวข้อง