สปน. ร่วมกับ วช. ร่วมเสวนา สานใจ สานพลัง พลิกฟื้นประวัติศาสตร์วิถีชุมชน คนคลองเปรมสู่สายน้ำและลำคลอง

5,875 VIEW
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และหน่วยงานภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมเสวนา สานใจสานพลัง พลิกฟื้นประวัติศาสตร์วิถีชุมชน คนคลองเปรมสู่สายน้ำและลำคลอง ณ วัดดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 โดยมีนายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง) ประธานคณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้พิจารณาเห็นชอบโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมการสร้างการรับรู้การพัฒนาลำน้ำ/ลำคลอง ซึ่ง สปน. เป็นหน่วยงานหลัก และมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมรับผิดชอบ เพื่อให้การสร้างการรับรู้การพัฒนาลำน้ำ/ลำคลอง เป็นไปอย่างกว้างขวาง จึงได้จัดการประชุมเสวนา "สานใจ สานพลัง พลิกฟื้นประวัติศาสตร์วิถีชีวิตชุมชน คนคลองเปรมสู่สายน้ำและลำคลอง" ขึ้น โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการเสวนา เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ สร้างการรับรู้ และการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแล รักษา พัฒนาลำน้ำคูคลองร่วมกันของชุมชนที่อยู่ใกล้วัด และตระหนักรู้ในเรื่องราวประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณี ของชุมชนคนคลองเปรม รวมถึงช่วยกันดูแล รักษา พัฒนาคลอง พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ เพื่อให้ประชาชนมีวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีหน้าที่สำคัญในการให้ทุนวิจัย และนวัตกรรมหลักของประเทศ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงฯ รวมทั้ง การส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ สำหรับการดูแล รักษา พัฒนาคลอง และพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยนวัตกรรมการแปรรูปวัชพืชและผักตบชวา เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน วช. ได้จัดทำคู่มือถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี ในการทำปุ๋ยหมัก และดินปลูกจากวัชพืช และผักตบชวา ให้แก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และสร้างเป็นศูนย์ต้นแบบในการผลิตปุ๋ยหมัก และดินปลูกต้นไม้จากวัชพืชและผักตบชวา ด้วยเครื่องผลิตปุ๋ยหมัก เพื่อเป็นการกำจัดวัชพืช และผักตบชวา อันจะเป็นการสร้างโอกาส สร้างอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนได้อย่างยั่งยืนต่อไป นอกจากนี้ วช. ยังได้พัฒนาระบบคลังความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาลำน้ำ บนเว็บไซต์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (www.krw.nrct.go.th) เพื่อเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สำมารถนำไปใช้ในการพัฒนาลำน้ำและชีวิต แก้ไขปัญหาลำน้ำ เพิ่มคุณภาพชีวิตและรายได้ ได้ตรงความต้องการของชุมชน

ข่าวสาร ที่เกี่ยวข้อง