กิจกรรม "การรณรงค์สร้างการรับรู้และนำองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคลองเปรมประชากร" ณ วัดหลักสี่ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

5,982 VIEW
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะคณะอนุกรรมการสนับสนุนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน ภายใต้โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียง จัดกิจกรรมการรณรงค์สร้างการรับรู้และนำองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคลอง ณ ณ วัดหลักสี่ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในการดูแล รักษา และพัฒนาคลอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่เกี่ยวข้อง