สปน. ร่วมกับ วช. ขับเคลื่อนกิจกรรมรณรงค์สร้างการรับรู้และนำองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคลอง

6,512 VIEW
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะคณะอนุกรรมการสนับสนุนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน ภายใต้โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียง จัดกิจกรรมการรณรงค์สร้างการรับรู้และนำองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคลอง ณ วัดเชียงรากน้อย และวัดเปรมประชากร โดยมี นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด และนายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมนิทรรศการของ วช. โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ให้การต้อนรับ กิจกรรมในครั้งนี้ วช. นำผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบำบัดน้ำเสีย จำนวน 2 ผลงาน ได้แก่ เครื่องผลิตปุ๋ยหมัก เป็นการผลิตปุ๋ยหมักอย่างง่ายสามารถผลิตใช้ได้เองในครัวเรือนและแปลงเกษตรโดยนำเศษใบไม้เศษอาหารเหลือมาทำเป็นปุ๋ยหมักแล้วนำไปปลูกต้นไม้ และนวัตกรรมระบบถังปฏิกรณ์ชีวภาพที่ใช้ตัวกลางฟิล์มชีวภาพ 2 ขั้นตอนแบบประหยัดพื้นที่สำหรับการบำบัดน้ำเสียจากวัดโรงเรียนและชุมชนริมน้ำ ซึ่งช่วยบำบัดน้ำเสียให้สะอาดก่อนปล่อยออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะและยังสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ทำให้ช่วยลดปัญหามลพิษทางน้ำและช่วยประหยัดทรัพยากรน้ำให้แก่ประเทศ รวมถึงการพัฒนาระบบคลังความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาลำน้ำบนเว็บไซต์ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ www.krw.nrct.go.th เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับลำน้ำและชีวิต นอกจากนี้ยังได้นำนวัตกรรม “เครื่องตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM10 และ PM2.5 (DustBoy)” เพื่อให้ชุมชนตระหนักถึงอันตรายจากฝุ่นละออง สามารถเฝ้าระวังและปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องในการสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง รวมทั้งหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมนอกอาคารเป็นเวลานานเมื่อค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เกินมาตรฐาน ซึ่งจะช่วยลดการสูญเสียและเจ็บป่วยทางด้านสุขภาพของชุมชนได้ โดยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทาง https://www.cmuccdc.org และ ttps://www.facebook.com/cmu.ccdc
ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการต้นแบบรณรงค์สร้างการรับรู้และนำองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคลองเปรมประชากร ณ วัดเชียงรากน้อย ตำบล เชียงรากน้อย อำเภอ บางไทร พระนครศรีอยุธยา และวัดเปรมประชากร ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่เกี่ยวข้อง