วช. แถลงข่าว “มหกรรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)”

5,681 VIEW
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดแถลงข่าวการจัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยมี ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ Event Hall 102-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

 

 

    สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดการแถลงข่าวการจัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2562 ในวันที่ 31 มกราคม 2562 ณ ห้อง MR 211 - 213 ชั้น 2 Event Hall 102 - 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในการแถลงข่าว เวลา 10.00 น.

     งานวันนักประดิษฐ์ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อระลึกถึงวันประวัติศาสตร์ของการจดทะเบียนและทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ “เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย” หรือ “กังหันน้ำชัยพัฒนา” แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของไทย และเป็นครั้งแรกของโลก รวมทั้งทรงเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักประดิษฐ์ไทยในการสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและสังคมรวมได้อย่างเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง

      การจัดงานวันนักประดิษฐ์ในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 21 เพื่อนำเสนอสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพร้อมใช้และความก้าวหน้าด้านการประดิษฐ์คิดค้นของประเทศให้เกิดการขยายผล และนำไปใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ สอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) และเป้าหมายประเทศไทย 4.0 ในการนำการวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมของประเทศ ภายใต้แนวคิด “สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เพื่อความก้าวไกลของประเทศ”

สำหรับในปีนี้ “งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562 (Thailand Inventors’ Day 2019)” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ Event Hall 102 – 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2562 และรางวัล 2018 TWAS Prize for Young Scientists in Thailand ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562

     กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร นิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” นิทรรศการรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลจากเวทีนานาชาติ นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย และบัญชีนวัตกรรมไทย และนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์ จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยแบ่งออกเป็น 7 กลุ่มเรื่อง ได้แก่
                   1) สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อการเกษตร
                   2) สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อพลังงาน
                   3) สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม
                   4) สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อการแพทย์และสาธารณสุข
                   5) สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
                   6) สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อการศึกษาและภูมิปัญญาไทย
                   7) สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงปลอดภัย มหกรรมสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ

     นอกจากนี้ ภายในงานยังประกอบด้วยมหกรรมสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ทั้งระดับนานาชาติ ระดับเยาวชนไทย โดยมี “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” โครงการ “Innovation For Street Food” การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสวนา และกิจกรรมนเวที และอื่นๆ อีกมากมาย ผู้ที่สนใจสามรถเข้าร่วมชมงานได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น