รณรงค์สร้างการรับรู้ และนำองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคลองเปรมประชากร ณ วัดดอนเมือง

6,391 VIEW
วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 กิจกรรม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ร่วมจัดกิจกรรมการสร้างการรับรู้และการเผยแพร่เพื่อนำองค์ความรู้ในการดูแล รักษา พัฒนาคลอง” ณ วัดดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่เกี่ยวข้อง